• Felsőszilvási
    Általános
    Iskola

Iskolánk a város legfiatalabb iskolája Szilvásban, az erdő szélén található. 1981-ben nyitotta meg kapuit. Színe miatt piros iskolának hívták az akkor Április 4. utcai Általános Iskolát. Az intézmény 10 éves évfordulóján, 1991. február 9-én a Felsőszilvási Általános Iskola nevet vette fel. A kezdetkor 1990-ig dr. Tóth Tiborné vezette az intézményt, majd Tillinger Jánosné és Benkéné Somogyi Gyöngyi töltötte be az igazgatói, majd tagintézmény-vezetői posztot. Ezt a feladatot 2020. augusztus 16-tól Mukliné Kostyál Irén tölti be. A Szilvási Ált. Iskola tagintézménye vagyunk, intézményvezetőnk Dobóné Bencze Zsuzsanna.

Annak idején 8 alsó tagozatos és 3 felső tagozatos osztályban 313 tanulóval indult az oktató-nevelő munka. Ekkor még kötelező jelleggel az orosz nyelvi tagozat dominált 1990-ig. Az orosz nyelvtanítással párhuzamosan 1982-től egy első osztályban elkezdődött a német nemzetiségi nyelv oktatása is, mely az óta is iskolánk egyik kiemelt tevékenysége.

A tantermekben délelőttös tanítás folyik. Alapfeladatunknak tekintjük az életkornak megfelelő képességfejlesztést, azt, hogy a tanulók megtanuljanak szépen beszélni, helyesen írni, jól olvasni, számolni, tornázni. A nyolcadik osztályt végzett tanulók tudása olyan szilárd, és biztos, hogy ez megfelelő további szorgalommal alap a következő iskolatípus eredményes elvégzéséhez. Német nemzetiségi nyelvet tanulnak a diákok már első osztálytól emelt, heti 5 óraszámban. Az angon nyelvet szakköri keretben oktatjuk az érdeklődő diákjainknak.

A német népismeretet órákon tanítványaink megismerik a nemzetiségi hagyományokat, meséket, mondókákat, dalokat, nemzetiségi ételeket. Az évek során folyamatosan nőtt az iskolában nyelvet tanulók száma, ma mindenki tanulja. Végzős tanulóink közül sokan tesznek DSD 1 alapfokú nyelvvizsgát, többen német tagozatos gimnáziumban, emelt szintű német nyelvet oktató szakmunkásképző iskolában folytatják tanulmányaikat.

Ennek érdekében sokat tesznek a jól képzett, tapasztalt nemzetiségi tanítók és tanárok. Önállóságra szoktatják a gyerekeket, nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra, a képességfejlesztésre. Differenciált óravezetéssel, hatékony szakköri munkával hozzásegítik a szorgalmas, tehetséges tanítványokat az alapfokú nyelvvizsga megszerzéséhez.

A tanárok körében továbbtanulással, továbbképzésekkel biztosított, hogy a másod diplomás kollégák környezetvédelemre, néptáncra, informatikára is taníthassák tanítványaikat. Fontos a mindennapos testedzés, amelyet a jól felszerelt tornaterem, az úszás és a délutáni sportfoglalkozások tesznek lehetővé. Valamennyi tanterv bevezetésekor iskolánk kiemelt feladata az egészség-, a környezet- és természetvédelem lett, több mint egy évtizede van iskolánkban egészség- és környezetnevelési hónap, kétszer nyertük el az Ökoiskola címet.

Az 5 - 8. osztályos tanulók tanórai keretben sajátítják el a számítástechnika-informatika ismereteit. Alsó tagozaton harmadik osztálytól számítástechnikai szakköri foglalkozásokra járhatnak a gyerekek. Ismeretterjesztő, oktató CD - k, szaktanáraink által készített multimédiás anyagok biztosítják a játékosabb tanulást. IKT, okostábla és okos tv segítik élvezetesebbé tenni az órákat.

Az érdeklődő gyerekek fejlesztését és a szabad idő hasznos eltöltését a következő szakkörök segítik: kézműves, kémia-környezetvédelem, informatika, vöröskeresztes-elsősegélynyújtó, német nyelvvizsgára előkészítő, angol, illetve sportköri foglalkozás. Sokat kirándulunk, szívesen vagyunk az udvarunkon, hisz mellettünk a csodálatos erdő, a kedves kiskertek. Táborok, utazások biztosítják, hogy a nyári szünetben is sok élményben részesüljenek a gyerekek.


Az iskola nyitott a város, a lakótelep számára. Ha van arra mód, rendszeresen otthont ad lakógyűléseknek, véradásnak, sportrendezvényeknek, edzéseknek. A szép környezet, a vidám légkör, a gyermekközpontú iskolai élet mindenki számára sok örömet okoz.